Obchodní podmínky

Obsah

 1. Rozsah platnosti
 2. Uzavření smlouvy
 3. Odstoupeni od smlouvy
 4. Ceny a platební podmínky
 5. Dodací a zasílací podmínky
 6. Výhrada vlastnického práva
 7. Odpovědnost za vady
 8. Rozhodne pravo a Soudni prislusnost
 9. Alternativní řešení sporů

1) Rozsah platnosti

1.1 Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti Wickey GmbH & Co. KG (dále jen "prodejce"), platí pro všechny smlouvy, jež uzavře spotřebitel nebo podnikatel (dále jen "zákazník") s prodejcem ohledně zboží prezentovaného tímto prodejcem v jeho internetovém obchodu. Tímto se vylučuje uplatnění vlastních podmínek zákazníka, ledaže by bylo ujednáno jinak.

1.2 Spotřebitelem ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek je každá fyzická osoba, která jedná za účelem, který nelze považovat za její obchodní činnost, podnikání, řemeslo nebo povolání. Obchodníkem ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek je každá fyzická nebo právnická osoba nebo osobní společnost s právní subjektivitou, která jedná, i prostřednictvím jiné osoby jednající jejím jménem nebo v jejím zastoupení, za účelem, který lze považovat za její obchodní činnost, podnikání, řemeslo nebo povolání.

2) Uzavření smlouvy

2.1 Popisy produktů prezentované v internetovém obchodě prodejce nepředstavují závazné návrhy ze strany prodejce, nýbrž slouží k učinění závazného návrhu ze strany zákazníka.

2.2 Zákazník může návrh učinit prostřednictvím online objednacího formuláře integrovaného v internetovém obchodu prodejce. Zákazník přitom poté, co vloží vybrané zboží do virtuálního nákupního košíku a absolvuje elektronický objednací proces, kliknutím na tlačítko pro dokončení objednacího procesu podává právně závazný návrh na uzavření smlouvy týkající se zboží a/nebo služeb nacházejících se v nákupním košíku. Zákazník může návrh prodejci učinit rovněž telefonicky, faxem, e-mailem nebo poštou.

2.3 Prodejce může návrh zákazníka ve lhůtě pěti dní přijmout

 • tím, že zákazníkovi zašle písemné potvrzení objednávky nebo potvrzení objednávky v textové formě (faxem či e-mailem), přičemž rozhodující je v tomto ohledu doručení potvrzení objednávky zákazníkovi, anebo
 • tím, že zákazníkovi dodá objednané zboží, přičemž rozhodující je v tomto ohledu doručení zboží zákazníkovi, anebo
 • tím, že zákazníka poté, co učiní objednávku, vyzve k jejímu zaplacení.

Dojde-li k naplnění více než jedné z výše uvedených alternativ, vzniká smlouva k okamžiku, v němž poprvé nastala některá z těchto alternativ. Nepřijme-li prodejce návrh zákazníka ve shora uvedené lhůtě, považuje se to za odmítnutí návrhu s tím důsledkem, že zákazník již není dále vázán svým projevem vůle.

2.4 Lhůta k přijetí návrhu začíná běžet následující den po odeslání návrhu zákazníkem, přičemž končí uplynutím pátého dne, jenž následuje po dni odeslání návrhu.

2.5 V případě učinění návrhu prostřednictvím prodejcova online objednacího formuláře je text smlouvy prodejcem uložen a je zákazníkovi po odeslání jeho objednávky zaslán společně s těmito VOP v textové podobě (např. e-mail, fax nebo dopis). Zákazník však po odeslání své objednávky již nemá k textu smlouvy přes webové stránky prodejce přístup.

2.6 Než zákazník prostřednictvím online objednacího formuláře objednávku závazně potvrdí, může svá zadání průběžně upravovat pomocí běžných funkcí počítačové klávesnice a myši. Veškeré zadané údaje jsou před jejich závazným potvrzením navíc ještě jednou zobrazeny v potvrzovacím okně, přičemž i tam je lze upravovat pomocí běžných funkcí počítačové klávesnice a myši.

2.7 Smlouvu lze uzavřít v německém nebo v českém jazyce.

3) Odstoupeni od smlouvy

3.1 Spotřebitelé mají zpravidla právo na odstoupení od smlouvy. Zaslání zpět: náklady spojené s vrácením zboží dodaného spedicí, a to od částky 200 EUR (kupní cena vracených položek), neseme my: po obdržení vašeho odstoupení od smlouvy pověříme spedici vyzvednutím zboží na naše náklady. Přepravní společnost si pak s vámi telefonicky domluví termín. Ve všech ostatních případech nesete přímé náklady na vrácení zboží vy.

3.2 Bližší informace o právu na odstoupení od smlouvy vyplývají z odstavce Poučení o odstoupení od smlouvy.

4) Ceny a platební podmínky

4.1 Pokud z popisu produktu prodejce nevyplývá jinak, jsou uváděné ceny cenami konečnými, přičemž je v nich již zahrnuta zákonem stanovená daň z přidané hodnoty. Případné další náklady vznikající v souvislosti s dodáním a zasláním zboží jsou v příslušném popisu produktu uvedeny samostatně.

4.2 Při dodávkách do států, jež nejsou členy Evropské unie, mohou v jednotlivých případech vznikat další náklady, které prodejce nehradí a které zaplatí zákazník. Mezi tyto náklady patří například poplatky peněžním ústavům za zprostředkování finančních služeb (např. převodní poplatky, poplatky za měnovou konverzi) nebo odvody, resp. daně uvalené na dovoz (např. cla).

4.3 Zákazník má k dispozici různé způsoby platby uvedené v internetovém obchodu prodejce.

4.4 Byla-li sjednána platba předem, je platba splatná bezprostředně po uzavření smlouvy.

4.5 Pokud zákazník zvolí platbu pomocí "PayPal", proběhne celý platební proces prostřednictvím poskytovatele platebních služeb PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, a to za podmínek používání služeb PayPal, které jsou k dispozici na https://www.paypal.com/ie/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=en_IE. Při využití tohoto způsobu platby se mj. předpokládá, že si zákazník založí účet PayPal nebo že takový účet již vlastní.

5) Dodací a zasílací podmínky

5.1 Dodání zboží je uskutečněno zasláním na dodací adresu uvedenou zákazníkem, není-li dohodnuto jinak. Při dokončení transakce je rozhodující doručovací adresa uvedená ve zpracování objednávky Prodávajícího. Jinak je tomu při výběru způsobu platby PayPal, kdy je rozhodující v okamžiku platby dodací adresa zákazníka uložená u PayPal..

5.2 Zašle-li dopravce odesílané zboží zpět prodejci, neboť ho zákazníkovi nebylo možno doručit, nese náklady tohoto neúspěšného pokusu o doručení zásilky zákazník. To neplatí v případě, že zákazník nenese odpovědnost za okolnost, jež vedla k nemožnosti doručení, anebo tehdy, nebyl-li přechodně schopen přijmout nabízenou službu, ledaže by mu prodejce poskytnutí této služby v přiměřeném časovém předstihu oznámil.

5.3 Osobní odběr není z logistických důvodů možný.

6) Výhrada vlastnického práva

Pro případ plnění poskytovaného prodejcem předem, si prodejce vyhrazuje vlastnické právo k dodanému zboží, a to až do okamžiku úplného zaplacení dlužné kupní ceny.

7) Odpovědnost za vady

Platí zákonná úprava odpovědnosti za vady. Podle článku 2165 českého Občanského zákoníku má spotřebitel obecně ze zákona nárok na záruku po dobu dvou let.

8) Rozhodne pravo a Soudni prislusnost

8.1 Pokud zákazník jedná jako spotřebitel ve smyslu odstavce 1.2, platí pro veškeré právní vztahy mezi stranami právo toho státu, v němž má zákazník obvyklé bydliště, s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, a místem soudní příslušnosti pro všechny spory vyplývající z této smlouvy je výhradně bydliště zákazníka.

8.2 Pokud zákazník jedná jako obchodník ve smyslu odstavce 1.2, platí pro veškeré právní vztahy mezi stranami právo toho státu, v němž má prodávající sídlo, s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, a místem soudní příslušnosti pro všechny spory vyplývající z této smlouvy je výhradně obchodní sídlo prodávajícího.

9) Alternativní řešení sporů

9.1 Komise EU nabízí na internetu pod následujícím odkazem platformu pro řešení sporů on-line: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Tato platforma slouží jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů vzniklých v souvislosti s nakupováním on-line, jichž se účastní spotřebitel.

9.2 Prodejce není ani povinen, ani připraven účastnit se řešení sporů podle postupů mediačního místa pro spotřebitele.